Zgodnie z art.6 ust.2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Przedłożony program jest realizacją tego zapisu i w jego zadaniach znajdują się:

  • współpraca w ramach działalności zespołu interdyscyplinarnego;
  • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez działania edukacyjne, informacyjne;
  • podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji specjalistów pracujących z ofiarami przemocy domowej.
UCHWAŁA - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINY KOZIEGŁOWY NA LATA 2019-2023 Pobierz