To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.
 

W Y S O K O Ś Ć   Z A S I Ł K U

 • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
 • 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
 • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

 

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

 1. obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,
 2. opiekunowi prawnemu dziecka,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
 4. osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).


 

O G R A N I C Z E N I A   W I E K O W E
Zasiłek przysługuje:

 • do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),
 • w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat - jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

 

K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

 • miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

 • miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty 764 zł w przeliczeniu na osobę.

 

Starając się o taką formę pomocy

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

 • zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku dochodowego,

 • spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem niezbędnym do przyznania zasiłku rodzinnego, prosimy jednak pamiętać, że nie jedynym. Zasiłek taki nie będzie przysługiwać, jeżeli np. dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, jest już w związku małżeńskim albo pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko. Szczegółowe informacje o tym, kiedy jeszcze zasiłek rodzinny nie przysługuje, znajdą Państwo tutaj.

 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

 • Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.         
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Do wniosku należy dołączyć:

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie ze szkoły w przypadku:
  • dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej
  • ukończenia przez dziecko 18 roku życia w roku szkolnym 2018/2019
 2. zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego za 2017r. Lub nakaz płatniczy za 2017r.
 3. zaświadczenie o pobranym stypendium na dziecko za 2017r
 4. Ksero umowy o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2017r. i 2018r. lub dokument potwierdzający uzyskanie innego dochodu.
 5. Pity 11 za 2017r.
 6. Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia
 7. Ksero dokumentów potwierdzających utratę dochodu z roku 2017 (dot. utraty zasiłku dla bezrobotnych, umowy zlecenia)
 8. Ksero wszystkich umów o pracę jeżeli dana osoba pracowała w kilku miejscach pracy w 2017r.
 9. W przypadku podjęcia pracy w 2018r. dochód netto od pracodawcy
  • z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany
 10. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.
 11. Osoby pobierające Fundusz alimentacyjny zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia zaświadczenia od komornika o wysokości ściągniętych alimentów w 2017r.

W szczególnych przypadkach wymagane będą dodatkowe dokumenty.

 

UWAGA!

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach podmiot realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione.

Szczegóły odnośnie wymaganych dokumentów możecie Państwo uzyskać również w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych (np. urzędzie dzielnicy, urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy) w swoim miejscu zamieszkania.

 

WAŻNE:

 • Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty.

Będziecie mieć Państwo na to nie mniej niż 14, jednak nie więcej niż 30 dni. 

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Prosimy mieć też na uwadze, że urząd ustalający Państwa prawo do świadczeń rodzinnych w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości.

 

O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

 • Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.
 • Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  

 

W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

Wnioski wydawane i przyjmowane są od 1 sierpnia. 

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Załączniki:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - SR-1 Pobierz