Od 1 stycznia 2013 r. aby ubiegać się o prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), należy spełnić kryterium dochodowe, wynoszące 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Zapomoga przysługuje:

1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).


Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Aby ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka należy dostarczyć następujące dokumenty: 

 1. kserokopia dowodów osobistych obojga rodziców
 2. kserokopia aktu urodzenia dziecka (jeśli wniosek składany jest po raz pierwszy)
 3. zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
 4. Ksero umowy o pracę oraz pitu 11 w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2016 r.
 5. Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia
 6. W przypadku podjęcia pracy w 2017 r. dochód netto od pracodawcy
  • za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (jeśli osoba pobiera zasiłek rodzinny)
  • za pełny miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeśli dana osoba nie pobierała zasiłku w okresie zasiłkowym 2016/2017
 7. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.
 8. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
 9. zaświadczenie dotyczące nie ubiegania się o jednorazową zapomogę w przypadku gdy jeden z rodziców jest zameldowany poza Gminą Myszków.  

Osoby pobierające Fundusz alimentacyjny zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia zaświadczenia od komornika o wysokości ściągniętych alimentów w 2017r.