Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł (art. 8 ustawy).

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy).

Jak ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej?

W celu uzyskania pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej należy przede wszystkim nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym. Może to zrobić:

 • osoba zainteresowana,

 • jej przedstawiciel ustawowy,

 • inna osoba, za zgodą zainteresowanego.

Jeśli sytuacja osobista czy zdrowotna nie pozwala na bezpośrednią wizytę w Ośrodku można nawiązać kontakt również w inny sposób np. drogą pocztową, wysłać e-mail czy telefonicznie.

Podstawą rozpoczęcia procedury pomocowej jest złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej. Sygnały o występujących w środowisku potrzebach zgłaszane są także do Ośrodka Pomocy Społecznej przez pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, kuratorów sądowych, służbę zdrowia i mieszkańców naszej gminy. Po każdym takim sygnale pracownicy socjalni kontaktują się z osobą zainteresowaną celem rozeznania potrzeb i ewentualnego podjęcia stosownych działań. Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Decyzje administracyjne dotyczące pomocy wydawane są w formie pisemnej po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w miejscu zamieszkania klienta. Pracownik socjalny ustala termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej i mieszkaniowej osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu ustala się także dane rodziny zobowiązanej do alimentacji, celem przeprowadzenia rozeznania możliwości pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Sytuacje osobistą, rodzinną, dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu),

 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,

 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,

 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,

 • dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej

 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,

 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,

 • dowodu opłacenia opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

 • dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

 • zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12,

 • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

 • oświadczenia o stanie majątkowym,

 • innych dokumentów wskazanych przez pracownika socjalnego, niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.