Regulamin Organizacyjny

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach

ul. Szkolna 3, 42-350 Koziegłowy

z dnia 02.10.2017 roku

(tekst ujednolicony)

PRZEPISY OGÓLNE:

§ 1

 1. Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej zwany dalej ”Regulaminem” ustala sposób funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach zwanego dalej "Warsztatem" oraz związane z tym prawa i obowiązki uczestników oraz personelu.
 2. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników oraz pracowników Warsztatu.

SPOSÓB FUNKCJONOWANIA WARSZTATU – ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Warsztat działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz 776, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. nr 63 poz. 587 ).
 2. Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 3. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach, zwany dalej „Jednostką”.
 4. Kierownik Warsztatu podlega służbowo dyrektorowi Jednostki, a do jego zadań w szczególności należy:
  1. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć,
  2. Planowanie rozkładu zajęć w Warsztacie,
  3. Udzielanie urlopów pracownikom Warsztatu w porozumieniu z Dyrektorem Jednostki,
  4. Ustalanie wspólnie z personelem harmonogramów prac Rady Programowej oraz kreowanie polityki działań zmierzających do uzyskania optymalnego sposobu funkcjonowania Warsztatu.
  5. Decydowanie, przy akceptacji dyrektora Jednostki, o sposobie wykorzystania środków finansowych i rzeczowych oraz sposobie prowadzenia polityki kadrowej Warsztatu.
 5. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne spełniające następujące warunki:
  1. Ukończone 16 lat,
  2. Orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej prowadzonej w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  3. Zakwalifikowanie do Warsztatu przez Radę Programową WTZ.

§ 3

 1. Zadania określone w § 2 pkt 2 realizowane są na podstawie Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR) opracowywanych przez działającą w Warsztacie Radę Programową WTZ.
 2. Pracownicy Warsztatu dokonują z udziałem Uczestników, w czasie spotkań Rady Programowej WTZ, okresowo, nie rzadziej niż raz na pół roku, oceny indywidualnych efektów rehabilitacyjnych a jeżeli zachodzi potrzeba, modyfikują Indywidualne Programy Rehabilitacji.
 3. Nie rzadziej niż raz na 3 lata, Rada Programowa dokonuje kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów.

§ 4

 1. Warsztat czynny jest 5 dni w tygodniu tj.; od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16:00, z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć w dniach ustawowo wolnych od pracy lub w innych godzinach niż uwzględnione w Rozkładzie Zajęć WTZ w Wojsławicach (np. wycieczki, zawody sportowe, itp.).
 2. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
 3. Zajęcia odbywają się w tygodniu w dni robocze. Jeżeli Warsztat organizuje zajęcia w dni ustawowo wolne od pracy – uczestnicy otrzymują w zamian inny wolny dzień.
 4. Odpowiedzialność Warsztatu za uczestnika rozpoczyna się od chwili dotarcia uczestnika na zajęcia do momentu opuszczenia przez niego Warsztatu. W przypadku osób dojeżdżających, odowiedzialność rozpoczyna się od chwili wejścia do busa, do czasu jego opuszczenia po zajęciach.
 5. Obowiązują dwie, co najmniej półgodzinne przerwy, w tym jedna na spożycie posiłku. W przypadku, gdy będzie wymagał tego stan zdrowia uczestników może być stosowany indywidualny rytm prowadzenia zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.
 6. Zajęcia w Warsztacie odbywają się zgodnie z obowiązującym Rozkładem Zajęć w WTZ Wojsławice oraz Miesięcznym Planem Pracy Pracowni.
 7. Przerwa urlopowa w funkcjonowaniu Warsztatu jest ustalana, na wniosek Kierownika WTZ, zarządzeniem Dyrektora Jednostki Prowadzącej do końca grudnia roku poprzedniego.
 8. Uczestnikowi warsztatu przysługuje 36 dni urlopu wypoczynkowego w okresie jednego roku.
 9. Każdy uczestnik ma do własnej dyspozycji szafkę, w której zobowiązany jest przechowywać ubranie wierzchnie. O każdym umieszczeniu innego przedmiotu w szafce, uczestnik jest zobowiązany powiadomić pracownika WTZ, który może sprzeciwić się przechowaniu.
 10. Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika a uprzednio nie zgłoszone pracownikowi.

&4A

 1. Zabrania się korzystania przez uczestników z telefonów komórkowych lub innych sprzętów elektronicznych podczas zajęć warsztatowych.
 2. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego przez uczestnika, Instruktor Prowadzący ma prawo przechować go w pracowni do czasu zakończenia zajęć.
 3. Obowiązkiem uczestnika jest osobisty odbiór telefonu lub sprzętu po zajęciach.

§ 5

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej nie gwarantuje dowozu na zajęcia terapeutyczne. Jednakże w celu zapewnienia warunków niezbędnych do pełnej realizacji indywidualnych programów rehabilitacji i obsługi potrzeb Warsztatu, w budżecie planuje się koszty związane z dowozem uczestników. Uczestnik może korzystać z pomocy udzielonej przez Warsztat w formie dowozu w celu umożliwienia udziału w zajęciach. Podstawą udzielenia takiej pomocy jest określenie w Karcie Kwalifikacyjnej konieczności dowozu uczestnika.
 2. Warsztat zapewnia opiekę podczas transportu Uczestników na zajęcia. Obowiązkiem personelu dyżurującego podczas transportu jest opieka nad uczestnikami a zwłaszcza pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z busa.

§ 6

 1. Warsztat nie zapewnia Uczestnikom pomocy pielęgniarskiej. W nagłych wypadkach, wzywani są opiekunowie lub Ratownictwo Medyczne.
 2. Warsztat nie zapewnia uczestnikom środków farmakologicznych.

§ 7

 1. Nieobecności uczestnika na zajęciach muszą być usprawiedliwione: przez lekarza lub opiekunów (w formie pisemnej bądź ustnej, odnotowanej w formularzu kontaktów z rodzinami).
 2. Uczestnik ma prawo do okolicznościowych zwolnień z zajęć w ilości 2 dni na okoliczność: ślubu, urodzenia się dziecka lub pogrzebu, jeśli miały one miejsce w najbliższej rodzinie uczestnika, z zachowaniem prawa do naliczenia treningu ekonomicznego za te dni.
 3. Ciągła nieobecność uczestnika przekraczająca 3 miesiące skutkuje skreśleniem go z listy uczestników warsztatu.

RADA PROGRAMOWA WTZ

§ 8

 1. W Warsztacie funkcjonuje Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej, zwana dalej Radą Programową.
 2. Spotkania Rady Programowej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 3. Tematyka spotkania, podjęte ustalenia oraz osoby biorące udział w spotkaniu odnotowywane są w protokole ze spotkania.
 4. W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:
  1. Kierownik jako przewodniczący Rady Programowej z głosem decydującym.
  2. Instruktor Terapii Zajęciowej, odpowiedzialny za realizację podstawowych form zajęć.
  3. Instruktorzy opcjonalni, odpowiedzialni za realizację dodatkowych form zajęć w tym działań pro-zawodowych.
  4. Psycholog.
  5. Starszy fizjoterapeuta.
 5. W pracach Rady Programowej mogą dodatkowo brać udział sami uczestnicy oraz związani z nimi:
  1. Inni uczestnicy Warsztatu.
  2. Członkowie rodzin.
  3. Opiekunowie prawni.
  4. Dyrektor Jednostki lub jego przedstawiciel,
  5. Inne osoby, których obecność może być pomocna w określeniu optymalnych rozwiązań dotyczących problemów Uczestników.
 6. Do zadań Rady Programowej należy:
  1. Przeprowadzanie procedury kwalifikacyjnej kandydatów do Warsztatu.
  2. Opracowywanie, realizacja oraz ocena Indywidualnych Programów Rehabilitacji Uczestników (IPR).
  3. Przeprowadzanie comiesięcznej oceny Uczestników za pomocą Miesięcznego Arkusza Oceny Uczestników.
  4. Modyfikacja IPR w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji.
  5. Zajęcie stanowiska w kwestii osiągniętych przez uczestników postępów na podstawie dokonywanej nie rzadziej co 3 lata kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika uzasadniającego:
   1. podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy
   2. potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowanie co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,
   3. Przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
    1. Pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy.
    2. Okresowy brak możliwości zatrudnienia,
    3. Okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, o którym mowa w pkt. 6.F.b Regulaminu.
  6. Sporządzanie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie corocznego sprawozdania z działalności Warsztatu wraz z oceną efektów realizacji indywidualnych programów uczestników,
  7. Wskazywanie uczestnikowi Warsztatu, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź opiekunowi prawnemu, możliwości i form dalszej rehabilitacji lub podjęcia pracy w adekwatnej do możliwości uczestnika formie zatrudnienia.
  8. Ustalanie składów osobowych grup terapeutycznych.
  9. Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez ustalanie ich przyczyn i zastosowanie odpowiedniego wobec Uczestników systemu motywacyjnego.
  10. Ustalanie sposobu naliczania oraz zasad wypłaty i dysponowania środkami finansowymi związanymi z „treningiem ekonomicznym”, wraz z wyrażaniem opinii odnośnie sposobu realizacji podjętych ustaleń.
  11. Podejmowanie decyzji związanych ze skreśleniem Uczestników z listy WTZ.
  12. Rozpatrywanie skarg i wniosków Uczestników lub ich opiekunów prawnych.
  13. Opracowywanie projektów terapeutycznych, dotyczących organizacji oraz sposobu finansowania okazjonalnych imprez, wycieczek oraz kiermaszy wyrobów Uczestników.
  14. Podejmowanie decyzji dotyczących sposobu wykorzystania środków finansowych pozyskanych z kiermaszy wyrobów lub od darczyńców.
  15. Dokonywanie ustaleń dotyczących organizacji pracy personelu związanej z podnoszeniem jakości realizowanych usług wobec Uczestników.
 7. W trakcie prac Rady Programowej, większość decyzji powinna być podejmowana przy poparciu zwykłej większości głosów. Kworum na spotkaniu Rady Programowej wynosi 4 osoby.
 8. Po zakończonym spotkaniu, Protokolant ma obowiązek przedstawić uczestnikom ustalenia ze spotkania. Sprawy trudniejsze lub wymagające konsultacji z opiekunami Uczestników, nie będącymi uczestnikami spotkania przekazywane są w formie pisemnej w postaci informacji bądź decyzji Rady Programowej.
 9. Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia Uczestnika dotyczące podjętych względem Niego decyzji mogą spowodować ich korektę.

PROCEDURA KWALIFIKACJI DO WARSZTATU

§ 9

 1. Podstawą przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej kandydata do Warsztatu jest złożenie na dziennik podawczy Jednostki Prowadzącej lub Warsztatu podania z prośbą o przyjęcie wraz z załączoną kopią Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do tej formy rehabilitacji.
 2. Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi WTZ wszelkich informacji, w tym przedłożenia wszystkich dokumentów mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata (obligatoryjnie posiadaną dokumentację medyczną i ostatnie świadectwo szkolne) oraz wypełnić część A i część B Karty Kwalifikacyjnej Kandydata, stanowiącej załącznik A do niniejszego Regulaminu.
 3. Kandydat zobowiązany jest także do minimum jednokrotnego wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych powadzonych przez Warsztat, w celu zapoznania się z uczestnikami, personelem oraz specyfiką pracy.
 4. Po zebraniu i analizie zebranych informacji Rada Programowa dokonuje oceny kandydata za pomocą części C Karty Kwalifikacyjnej Kandydata.
 5. Na podstawie uzyskanej oceny punktowej Rada Programowa, podejmuje decyzję, dotyczącą przyjęcia kandydata w poczet uczestników Warsztatu oraz na podstawie informacji na temat preferencji kandydata ustala w miarę organizacyjnych możliwości, do której grupy terapeutycznej kandydat będzie należał.
 6. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów, o kolejności przyjęć decyduje liczba uzyskanych punktów z Karty Kwalifikacyjnej Kandydata lub inne przesłanki mające wpływ na działalność warsztatu.

GRUPA TERAPEUTYCZNA ORAZ INSTRUKTOR PROWADZĄCY

§ 10

 1. Uczestnicy Warsztatu biorą udział w zajęciach w ramach Grup Terapeutycznych.
 2. Grupa Terapeutyczna w Warsztacie może liczyć maksymalnie 6 osób.
 3. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z Uczestnikiem nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników warsztatu.
 4. Skład osobowy Grupy Terapeutycznej jest ustalany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników przez Radę Programową.
 5. Wszelkie dokonywanie zmian składów osobowych Grup Terapeutycznych może zostać dokonane na podstawie odpowiednio umotywowanego wniosku, zgłoszonego przez uczestnika, opiekuna prawnego lub jednego z członków Rady Programowej, zaakceptowanego przez zainteresowanego uczestnika i Radę Programową.

§ 11

 1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie oraz realizację większości działań rewalidacyjnych dotyczących Uczestników w ramach Grupy Terapeutycznej jest Instruktor Prowadzący.
  Za wdrożenie, naukę, bezpieczeństwo pracy, prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest instruktor pracowni, w której uczestnik przebywa.
 2. Odpowiedzialność Instruktora Prowadzącego za grupę terapeutyczną polega w szczególności na:
  1. Uczestniczeniu w pracach Rady Programowej, zmierzających do opracowania lub weryfikacji realizowanych aktualnie Indywidualnych Programów Rehabilitacji.
  2. Organizowaniu i prowadzeniu zajęć w pracowniach oraz innych zajęć dodatkowych wynikających z Rozkładu Zajęć WTZ w Wojsławicach.
  3. Rzetelnym prowadzeniu wszelkiej wymaganej dokumentacji Uczestników określonej w „Procedurze Opracowywania Dokumentacji WTZ Związanej z Działalnością Rehabilitacyjną”, stanowiącą załącznik B do niniejszego Regulaminu.
  4. Udzielaniu uczestnikom pomocy w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu wydatkowania środków finansowych wypłacanych uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego.
  5. Udzielaniu uczestnikom pomocy oraz wsparcia w sytuacjach trudnych.
  6. Dążeniu i wspieraniu procesu usamodzielniania Uczestnika w codziennym funkcjonowaniu.
  7. Przestrzeganiu terminów i organizowaniu imprez okolicznościowych związanych z uczestnikami.
  8. Współpracy z rodzinami członków Grupy Terapeutycznej.

TRENING EKONOMICZNY

§ 12

 1. Uczestnicy Warsztatu co miesiąc mogą otrzymywać środki finansowe, które wykorzystuje się do treningu ekonomicznego – zgodnie z potrzebami i decyzjami każdego uczestnika, wynikającymi z Indywidualnych Programów Rehabilitacji.
 2. Sposób dysponowania środkami finansowymi wypłacanymi uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego określa Uczestnik lub jego opiekun, przy akceptacji Rady Programowej.
 3. Szczegółowe zasady naliczania, dysponowania oraz rozliczania środków finansowych wypłacanych uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego, reguluje „Procedura Naliczania, Wypłaty oraz Dysponowania Środkami Finansowymi Wypłacanymi Uczestnikom WTZ w Ramach Treningu Ekonomicznego”, stanowiącą załącznik C do niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli urlop warsztatowy przypada na przełom dwóch miesięcy, wypłata Treningu Ekonomicznego następuje pod koniec drugiego miesiąca.
 5. Naliczanie części Treningu Ekonomicznego dotyczącego obecności uczestników, jeśli urlop przypada na przełom dwóch miesięcy, oblicza się osobno za każdy miesiąc.

§ 13

 1. Wysokość środków finansowych wypłacanych uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego może być zróżnicowana i może wynosić maksymalnie do 20% najniższego wynagrodzenia za pracę.
 2. O wysokości kwoty bazowej, służącej do obliczania poziomu wypłaty środków finansowych wypłacanych uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego w danym miesiącu, decyduje kierownik na podstawie możliwości finansowych Warsztatu.
 3. Wysokość miesięcznej kwoty wypłaty środków finansowych wypłacanych poszczególnym uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego ustala Rada Programowa na wniosek Kierownika Warsztatu według kryteriów:
  1. Frekwencja miesięczna uczestnika.
  2. Aktywny i sumienny udział uczestnika w projektach terapeutycznych o charakterze pro-zawodowym (praktyki zawodowe, prace użyteczne lub kooperacyjne na terenie lub poza terenem Warsztatu).
  3. Poziom finansowania przez PFRON kosztów udziału danego uczestnika w zajęciach prowadzonych w Warsztacie.
  4. Ewentualnie zastosowanej przez Radę wobec uczestnika sankcji określonych w § 20 pkt 1
 4. Za dni nieobecności na zajęciach w Warsztacie, niezależnie od przyczyny absencji oraz za czas, gdy Warsztat jest zamknięty z powodu przerwy urlopowej, środki finansowe w ramach treningu ekonomicznego nie są uczestnikom wypłacane.

§ 14

 1. Rada Programowa po zapoznaniu się z wysokością planowanego budżetu Warsztatu na dany rok ustala wysokość składki odliczanej z wypłacanej w ramach treningu ekonomicznego kwoty, która będzie wykorzystywana przez uczestników w bieżącym roku w trakcie zajęć – Trening Umiejętności Społecznych prowadzonych poza terenem Warsztatu.
 2. Wypłata kwoty środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego za dany miesiąc powinna odbywać się do ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli z jakichkolwiek powodów termin wypłaty nie może być dochowany, wypłata winna być dokonana w możliwie najszybszym terminie.
 3. Kwotę środków finansowych wypłacanych uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego wypłaca Pracownik Administracyjny Warsztatu w obecności Instruktora Prowadzącego na podstawie sporządzonej „Listy Wypłat Kwot Środków Finansowych w Ramach Treningu Ekonomicznego”. W razie nieobecności Instruktora Prowadzącego wypłata środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego odbywa się w obecności innego pracownika Warsztatu.
 4. Pobranie przez uczestnika kwoty środków finansowych wypłacanych w ramach treningu ekonomicznego jest potwierdzane przez niego własnoręcznym podpisem.
 5. Jeżeli w ocenie Rady Programowej, poziom samodzielności Uczestnika nie jest wystarczający lub podpis uczestnika jest niemożliwy do odczytania, dopuszcza się możliwość potwierdzenia pobrania kwoty środków finansowych wypłacanych w ramach treningu ekonomicznego, przy pomocy odcisku palca wskazującego prawej dłoni. Zarówno obok odcisku, jak i nieczytelnego podpisu uczestnika, obecna przy przekazaniu środków osoba z personelu Warsztatu, zobowiązana jest do złożenia czytelnego podpisu uwierzytelniającego podpis Uczestnika.
 6. Kwota środków finansowych wypłacanych w ramach treningu ekonomicznego może być pobierana przy akceptacji Kierownika Warsztatu przez:
  1. Uczestnika,
  2. Instruktora Prowadzącego.
 7. W razie nieobecności w dniu wypłaty Uczestnika, wypłatę potwierdza Instruktor Prowadzący, zobowiązujący się do rozliczenia z Uczestnikiem w pierwszym dniu obecności na zajęciach.
 8. Cała lub część kwoty środków finansowych wypłaconych w ramach treningu ekonomicznego wraz ze szczegółowym rozliczeniem, przechowywana jest w u Instruktora Prowadzącego, biorącego pełną odpowiedzialność za przechowywane mienie.
 9. Kwoty przechowywane w sposób ujęty w § 14 pkt 8 mogą być pobierane przez Uczestników przy obecności Instruktora Prowadzącego lub osoby zastępującej Instruktora Prowadzącego w obecności Kierownika.

§15

 1. W przypadku skreślenia z listy uczestników WTZ, uczestnik winien jest odebrać niewykorzystane pieniądze od kierownika warsztatu, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem lub odciskiem palca.
 2. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia skreślenia uczestnik nie odbierze należnych świadczeń, zostaną one przekazane na Integrację Społeczną Uczestników.

PROCEDURA SKREŚLENIA UCZESTNIKA Z LISTY LUB ZAWIESZENIA W PRAWACH UCZESTNIKA WTZ

§ 16

 1. Uczestnik może być skreślony z listy uczestników Warsztatu tylko na mocy Decyzji Rady Programowej z powodu:
  1. Przedłożenia przez Uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji z korzystania z usług Warsztatu. Rezygnację należy złożyć na dziennik podawczy Jednostki Prowadzącej z miesięcznym wyprzedzeniem.
  2. Wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o charakterze okresowym z równoczesnym brakiem odnowienia tego dokumentu przez Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
  3. Zastosowania przez Radę Programowa sankcji określonych w § 20 pkt 1.
  4. Pogorszenia stanu zdrowia uczestnika w okresie dłuższym niż trzy miesiące uniemożliwiającego udział w zajęciach prowadzonych przez Warsztat.
  5. Zmiany miejsca zamieszkania uniemożliwiającej dowóz organizowany przez warsztat.
  6. Permanentnego nie przestrzegania większości obowiązków uczestników Warsztatu określonych w § 17 Regulaminu.
  7. Całkowitego braku postępu w rozwoju poziomu samodzielności uczestnika, pomimo wykorzystania wszelkich dostępnych w Warsztacie środków oraz metod oddziaływania rewalidacyjnego.
  8. Zajęcia przez Radę Programową stanowiska wyszczególnionego w § 8 pkt 6.F.a i pkt 6.F.b dotyczącego przyszłości uczestnika, a będącego wynikiem przeprowadzenia 3 letniej oceny osiągniętych przez uczestnika postępów w rehabilitacji.
 2. Jeżeli w opinii Rady Programowej, natychmiastowe skreślenie z listy uczestników może wywołać niepożądane konsekwencje, kierując się dobrem Uczestnika oraz jego rodziny, Rada Programowa może ustalić okres przejściowy pomiędzy terminem podjęcia tej decyzji a terminem jej realizacji trwający maksymalnie pół roku.
 3. Jeżeli nastąpiło wygaśnięcie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o charakterze okresowym i uczestnik jest w trakcie przeprowadzenia procedury pozyskiwania nowego orzeczenia, Rada Programowa dokonuje zawieszenia w prawach uczestnika WTZ do czasu uzyskania nowego dokumentu, uprawniającego do korzystania z tej formy terapii.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WARSZTATU

§ 16

Uczestnik Warsztatu ma prawo do:

 1. Podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.
 2. Poszanowania przez uczestników i personel Warsztatu intymności i godności osobistej.
 3. Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestniczeniem w zajęciach.
 4. Wyrażania swoich opinii i emocji we wszystkich formach, które nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 5. Udziału w pracach związanych z opracowaniem Indywidualnego Programu Rehabilitacji.
 6. Pomocy personelu Warsztatu w realizacji programu rehabilitacji.
 7. Przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa.
 8. Uczestniczenia we wszystkich organizowanych przez Warsztat zajęciach dodatkowych.
 9. Odwoływania się od wszelkich decyzji Rady Programowej lub poszczególnych pracowników Warsztatu dotyczących jego osoby do:
  1. Kierownika Warsztatu,
  2. Rady Programowej WTZ,
  3. Dyrektora Jednostki Prowadzącej Warsztat,
  4. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

§ 17

Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:

 1. Przestrzegać Regulaminu Warsztatu.
 2. Przestrzegać ustalonego czasu i porządku zajęć.
 3. Stosować się do poleceń pracowników Warsztatu.
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 5. Dbać o mienie Warsztatu i cudzą własność.
 6. Pokrywać szkody wyrządzone w wyposażeniu Warsztatu, jeżeli wynikają one z działań celowych Uczestnika.
 7. Dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach Warsztatu, a przede wszystkim na swoim stanowisku pracy.
 8. Przestrzegać wprowadzonych zasad ograniczenia palenia tytoniu oraz palenie- jedynie w miejscach wyznaczonych.
 9. Przestrzegać obowiązujących w Warsztacie innych przepisów i ustaleń.
 10. Przedkładać Instruktorowi Prowadzącemu lub Kierownikowi Warsztatu pisemne lub ustne usprawiedliwienie przyczyn swojej nieobecności na zajęciach.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WARSZTATÓW

§ 18

Pracownik Warsztatu ma prawo do:

 1. Poszanowania przez Uczestników, pozostałych współpracowników, jak i innych osób jego godności osobistej.
 2. Zapewnienia optymalnych oraz bezpiecznych warunków do realizacji zadań, zgodnych z obowiązującymi w Jednostce Prowadzącej oraz Warsztacie przepisami BHP, PPOŻ i Kodeksu Pracy, umożliwiających ich efektywną oraz bezwypadkową realizację.
 3. Wsparcia ze strony Kierownika, jak i innych współpracowników w pokonywaniu trudności związanych z działalnością rewalidacyjną.
 4. Informacji dotyczącej sposobu oceniania personelu oraz ustalania poziomu gratyfikacji finansowej w postaci: regulacji uposażenia lub nagród dyrektora Jednostki Prowadzącej.
 5. Wyrażania swoich opinii na tematy dotyczące zarówno realizowanych przez pracownika zadań, jak i ocen pracy dokonywanych przez kierownika Warsztatu i dyrektora Jednostki Prowadzącej.

§ 19

Pracownik Warsztatu ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, prawa i godności uczestników i personelu Warsztatu oraz Jednostki Prowadzącej.
 2. Sumiennie realizować zadania wynikające z Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz ustaleń Rady Programowej.
 3. Utrzymywać kontakt i współpracować z rodzicami i opiekunami prawnymi Uczestników.
 4. Współdziałać z Kierownikiem Warsztatu przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
 5. Wykorzystać należny urlop wypoczynkowy w okresie planowanej przerwy w działalności WTZ. Resztę dni urlopowych pracownik WTZ ma obowiązek rozplanować tak, aby nie wpływały na bieżącą pracę warsztatu.
 6. Znać i respektować funkcjonujące w Jednostce Prowadzącej i Warsztacie przepisy z zakresu: Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ oraz inne akty prawne i procedury regulujące sposób realizacji zadań.

SYSTEM MOTYWACJI UCZESTNIKÓW

§ 20

 1. Wobec uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony porządek i dyscyplinę lub inne przepisy Regulaminu Warsztatu mogą zostać zastosowane następujące sankcje:
  1. Udzielenie upomnienia ustnego przez Kierownika Warsztatu w obecności Instruktora Prowadzącego.
  2. Udzielenie nagany przez Kierownika Warsztatu w obecności wszystkich uczestników oraz personelu Warsztatu.
  3. Czasowe lub trwałe przeniesienie do innej Grupy Terapeutycznej
  4. Czasowe zawieszenie w prawach uczestnika.
  5. Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników.
 2. Dla określonych w § 20 pkt 1 sankcji, określa się także poziom potrąceń z miesięcznej kwoty środków finansowych, naliczanych w ramach treningu ekonomicznego wg następujących stawek:
  1. Upomnienie – 0 zł.
  2. Nagana – od 5 % do 20% kwoty bazowej w danym miesiącu.
  3. Czasowe zawieszenie w prawach Uczestnika – za każdy dzień nieobecności, Uczestnik nie otrzymuje wysokości kwoty środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego przypadającej na jeden dzień pracy pomnożonej przez ilość dni roboczych trwania kary.
  4. Karne skreślenie z listy uczestników – 100% kwoty środków finansowych przewidzianych do wykorzystania w ramach treningu ekonomicznego obliczana za miesiąc, w którym zapadła decyzja Rady Programowej o skreśleniu z listy uczestników.
 3. Sankcje ujęte w § 20 pkt 1.C. – 1.E. oraz w § 20 pkt 2.B. - 2.D. wprowadza Rada Programowa na odpowiednio umotywowany wniosek Kierownika Warsztatów, Instruktora Prowadzącego lub innego członka Rady Programowej.
 4. Dla sankcji ujętych w § 20 za wyjątkiem pkt 1.C oraz w § 20 pkt 2.A. - 2.D. przyjmuje się zasadę „Trzech Szans”, która mówi, że po trzykrotnym zastosowaniu kary o mniejszym stopniu uciążliwości, następuje zastosowanie kary o stopniu wyższym.
 5. Środki finansowe przeznaczane na trening ekonomiczny, które zostały potrącane zgodnie zapisami ujętymi § 20 pkt 2.B - pkt 2.D przekazywane są na pokrycie wydatków związanych z Integracją Społeczną Uczestników.

§ 21

 1. Uczestnikowi, który w sposób wzorowy i systematyczny przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny w Warsztacie może zostać przyznana Nagroda Roczna w postaci dyplomu uznania, nagrody rzeczowej lub finansowej.
 2. Nagroda przyznawana jest przez Radę Programową na wniosek Instruktorów Prowadzących w grudniu każdego roku.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22

 1. Kierownik Warsztatu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do godziny 14:00.
 2. W razie nieobecności Kierownika Warsztatu, zastępuje go osoba do tego upoważniona.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2017 r.