1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANYCH W GMOPS W KOZIEGŁOWACH DANYCH OSOBOWYCH

  Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminno-Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Koziegłowach z siedzibą przy pl. Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: 888 411 911 lub przesyłając korespondencje na adres administratora danych z dopiskiem „dane osobowe”.

  Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez GMOPS w Koziegłowach dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają.

  Dane osobowe są zatem przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, chyba że przepisy innych ustaw stanowią inaczej lub zachodzi konieczność ich dalszego przechowywania w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Informacje te są przetwarzane i przechowywane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej jak i elektronicznej.

  Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

  Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Sądy). Ponadto dane mogą zostać udostępnione organizacjom pożytku publicznego, którym Miasto Katowice powierzyło realizację zadań, takich jak prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną na rzecz GMOPS w Koziegłowach. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie GMOPS w Koziegłowach, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

  Każdej osobie, której dane są przetwarzane w GMOPS w Koziegłowach przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wniosek w sprawie skorzystania z powyższych praw należy zwrócić do GMOPS w Koziegłowach z takim żądaniem pisemnie kierując korespondencję na adres Ośrodka z dopiskiem „dane osobowe”. Wniosek musi zawierać informację pozwalające na identyfikację wnioskodawcy takie jak: imię, nazwisko, PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu tożsamości.

  Każdej osobie przysługuje wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

  Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie wsparcia, o które Państwo się ubiegają. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.

 2. SZCZEGŁÓWE INFORMACJE NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW.
   1. Prawo dostępu do swoich danych - każda osoba, która zwróci się do GMOPS z takim żądaniem, otrzyma informację czy Ośrodek przetwarza jej dane osobowe oraz dodatkowo informacje:
     1. W jakim celu dane są przetwarzane przez GMOPS w Koziegłowach.
     2. Jakie są kategorie tych danych.
     3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
     4. Przez jaki okres dane będą przetwarzane lub jakie są kryteria ustalania tego okresu.
     5. Jakie prawa Państwu przysługują.
     6. W jaki sposób wnieść skargę do organu nadzorczego.
     7. Skąd GMOPS w Koziegłowach ma dotyczące Państwa dane.
     8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, gdyby było stosowane.
     9. Mogą Państwo otrzymać również kopię Państwa danych. Pierwszą kopię danych otrzymają Państwo bezpłatnie, za każdą kolejną GMOPS w Koziegłowach będzie mógł pobrać opłatę.

    Ponieważ ilość przetwarzanych w GMOPS w Koziegłowach danych jest bardzo duża, GMOPS w Koziegłowach   może poprosić Państwa o sprecyzowanie, których danych dotyczy Państwa wniosek. Jeżeli wyszukanie danych wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, GMOPS w Koziegłowach wezwie Państwa do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.

    Ośrodek nie przekaże Państwu powyższych informacji i danych, jeżeli przepisy prawa nakazują mu zachowanie tych danych w tajemnicy lub jeżeli ich udostępnienie wpływałoby niekorzystnie na prawa innych osób.

   2. Prawo do ograniczenia przetwarzania - z prawa tego mogą Państwo skorzystać w następujących przypadkach:
    1. Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – GMOPS ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych.
    2. Jeżeli GMOPS przetwarzałby dane z naruszeniem prawa powinien usunąć Państwa dane. Mogą Państwo w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
    3. Jeżeli GMOPS chciałby usunąć Państwa dane, bo nie są mu one już potrzebne, mogą Państwo zażądać ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takim wypadku GMOPS poprosi Państwa o wykazanie, że rzeczywiście są one potrzebne w takim celu osobie, której dane dotyczą.
    4. Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (informację o podstawie przetwarzania otrzymacie Państwo w czasie zbierania danych), do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GMOPS są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
   3. Jeżeli przetwarzania zostanie ograniczone, GMOPS nie będzie wykonywał na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych.  GMOPS będzie mógł jednak wykonywać inne operacje, jeżeli:
    1. Wyrazicie Państwo na to zgodę.
    2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    3. Dla ochrony praw innej osoby fizycznej.
    4. Z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
    5. Z praw tego nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.
   4. Prawo do poprawienia lub uzupełnienia danych - jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niepełne mają Państwo prawo do żądania ich poprawienia lub uzupełnienia.
   5. Prawo do usunięcia danych - prawo to bywa nazywane również prawem do bycia zapomnianym. Prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:
    1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Proszę zauważyć, że w tym przypadku GMOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
    2. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Proszę zauważyć, że GMOPS tylko w wyjątkowych przypadkach przetwarza dane na podstawie zgody (np. Korespondencja e-mail), a jeżeli zostanie ona wycofana, powinien zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
    3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych:
     1. z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Proszę zauważyć, że GMOPS powinien zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
     2. wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. GMOPS nie przetwarza jednak danych w takim celu.
    4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Proszę zauważyć, że w tym przypadku GMOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
    5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Proszę zauważyć, że w tym przypadku GMOPS powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.
    6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. GMOPS nie przetwarza jednak danych w takim celu.
   6. Prawo do sprzeciwu - prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko w wypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.
   7. Zgodnie z RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

    1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
    2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
    3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
    4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
     lub innej osoby fizycznej;
    5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
     w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
    6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

    Litera f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

    Proszę zwrócić uwagę, że w większości przypadków, GMOPS przetwarza dane w celu realizacji obowiązku prawnego, a nie na podstawie powyższych przesłanek. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw w sytuacji, gdy prawo to Państwu nie przysługuje, GMOPS poinformuje Państwa, że nie może uwzględnić sprzeciwu.

    Prawo to może znieść osoba ze względu na jej szczególną sytuację, dlatego jeżeli wyrazicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, GMOPS poprosi o opisanie szczególnej sytuacji będącej podstawą tego sprzeciwu.

   8. Prawo do przeniesienia danych - z prawa tego można skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, jeżeli dane są przetwarzane w na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy. Prawo to dotyczy jedynie danych dostarczonych przez osobę lub zebranych od osoby. Aktualnie GMOPS nie przetwarza danych spełniających powyższe warunki i w związku z tym nikomu nie przysługuje prawo do przeniesienia danych.

   9. W jaki sposób mogą państwo skorzystać z tych praw - aby skorzystać z prawa do:
     1. poprawienia lub uzupełnienia danych mogą Państwo zwrócić się do pracownika, który prowadzi Państwa sprawę.
     2. skorzystać ze pozostałych praw, mogą Państwo zwrócić się do pracownika GMOPS, który przekaże Państwa wniosek do odpowiedniej osoby.

    Jeżeli złożą Państwo wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, GMOPS będzie musiał najpierw potwierdzić Państwa tożsamość i może poprosić złożenie wniosku inną drogą lub osobistą wizytę.

   10. Wycofanie zgody - w przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie wycofana. W takim przypadku GMOPS nie będzie mógł już dłużej przetwarzać Państwa danych, które były przetwarzane na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze operacje przetwarzania. Przykładowo, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie danych innej osobie, to wycofanie zgody nie wpłynie na dane, które zostały już udostępnione. Po wycofaniu zgody, GMOPS będzie nadal przetwarzał informację o wyrażeniu
    i odwołaniu zgody. Informację o wycofaniu zgody mogą przekazać Państwo w analogiczny sposób
    w jaki uprzednio ją wyrazili. Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik.
   11. Gdzie uzyskają państwo dodatkowe informacje - dodatkowych informacji udzieli Państwu każdy pracownik GMOPS.
    1. Jeżeli uznacie Państwo te informacje za niewystarczające, możecie zwrócić się do inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu dodatkowych informacji lub skieruje do odpowiedniej
    2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować:
     1. Imię i nazwisko: Łukasz Burzyński
     2. Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     3. Telefon: 888 411 911
   12. Prawo do złożenia skargi
    Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje w jaki sposób złożyć skargę znajdą Państwo na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (serwis zewnętrzny) www.uodo.gov.pl.