22.12.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWSL na lata 2014 -2020 pomiędzy Gminą i Miastem Koziegłowy reprezentowaną przez Burmistrza Pana Jacka Ślęczkę a Zarządem Województwa Śląskiego. Całkowita wartość projektu wynosi: 329 438,60 zł z czego wartość dofinansowania: 312 966, 67 zł., wkład własny Gminy Koziegłowy: 16 471,93 zł. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny zdegradowane objęte rewitalizacją na terenie gminy Koziegłowy. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizacje kompleksowego wsparcia dla uczestników projektu i ich rodzin. Działania zaplanowane w ramach projektu to: Spotkania wdrażające mające na celu zapoznanie z Programem Aktywności Lokalnej i zachęcenie udziału w nim. Animacja lokalna mająca na celu stymulowanie przedstawicieli społeczności objętej PAL i motywowanie grup oraz środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne i niwelowanie problemów funkcjonujących na terenie zdegradowanym. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z warsztatów integracyjno- motywacyjnych połączonych z treningiem umiejętności interpersonalnych, wsparcia w postaci doradztwa psychologicznego i prawnego oraz edukacyjnych i zawodowych instrumentów aktywnej integracji. Okres realizacji projektu został zaplanowany na okres od 01.10.2018 r. do 29.02.2020 roku. Projekt jest powiązany z działaniami rewitalizacyjnymi w ramach projektu "Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach- etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” oraz z projektem "Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby GMOPS w Koziegłowach wraz z wyposażeniem", w ramach którego zostanie stworzone zaplecze infrastrukturalne dla działań koordynacyjnych i szkoleniowych.