Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w związku z realizacją projektu

pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa

osób z niepełnosprawnościami”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER,

Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

powierzył Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koziegłowach grant,

którego celem jest ochrona zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach

oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Uzyskane w ramach grantu środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.