Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ogłasza nabór na  stanowisko Opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze na rzecz osób wskazanych przez GMOPS w Koziegłowach w miejscu ich zamieszkania na terenie  gminy.

UMOWA NA ZASTĘPSTWO 

 

Dyrektor Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach ogłasza nabór

na  wolne stanowisko pracy:

Opiekunka – umowa na zastępstwo

 1.Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

2.Wymagania niezbędne:

 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu

5) samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość,odpowiedzialność,

6) umiejętność dobrej organizacji pracy,

7) prawo jazdy kat.B

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2) ukończony kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, w tym m.in.:

 • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • przygotowywanie (lub dostarczanie) prostych posiłków według diety zaleconej przez lekarza,
 • karmienie podopiecznego.

2) Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem, w tym m.in.:

 • sprzątanie pomieszczeń, w których przebywa podopieczny (w tym także np. mycie okiem i pranie dywanów),
 • dbanie o sprzęty codziennego użytku (np. ścieranie kurzy, mycie naczyń, pranie, wynoszenie śmieci),
 • utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,
 • utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu.

3) Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.:

 • zamawianie wizyt lekarskich,
 • realizacja recept w aptece,
 • kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego).

4) Zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem, w tym m.in.:

 • podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do i towarzyszenie w aktywności fizycznej (np. spacery) i intelektualnej (np. rozmowy, czytanie prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe),
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym,
 • pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

6) kserokopia dowodu osobistego,

7)oświadczenie o niekaralności,

8)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

9) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie

w Gminno- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach, Pl. Moniuszki 20; 42 - 350 Koziegłowy lub przesłać na powyżej wskazany adres z dopiskiem:

"Nabór na wolne stanowisko pracy - Opiekunka" – Umowa na zastępstwo,

w terminie do dnia 14.06.2021r. do godz. 10:00.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

        

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 22 524 99 90

 

 DYREKTOR GMINNO-MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

 mgr Agnieszka KłysINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW

Pobierz

Informacja o wynikach naboru Pobierz