Nabór na Asystenta Rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA  RODZINY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO W GMINNO - MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZIEGŁOWACH

 

Dyrektor  Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Asystent rodziny – UMOWA NA ZASTĘPSTWO od lutego 2021 r.

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY):
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  5. kandydat  wypełnia  obowiązek  alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  6. nie był skazany prawomocnym  wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  8. umiejętność podejmowania decyzji,
  9. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
  10. poczucie odpowiedzialności.
  11. prawo jazdy kat. "B"
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. mile widziany ukończony kurs - „Asystenta Rodziny”,
  2. wysoka kultura osobista,
  3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
  4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
  6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
  7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
  8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
  9. kreatywność, odporność na stres,
  10. nieposzlakowana opinia.
 3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
  15. monitorowanie funkcjonowania  rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
 4. Wymagane dokumenty
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej   pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy,
  6. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
  8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza     rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
  11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku,gdy taki   obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
  12. do oferty należy załączyć oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie

w Gminno- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach, Pl. Moniuszki 20; 42 - 350 Koziegłowy lub przesłać na powyżej wskazany adres z dopiskiem:

"Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny" – Umowa na zastępstwo,

w terminie do dnia 22.01.2021r. do godz. 9:00.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

        

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 22 524 99 90

 

DYREKTOR GMINNO-MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

 mgr Agnieszka KłysINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW

Pobierz

Informacja o wynikach naboru Pobierz