KADRA GMOPS KOZIEGŁOWY

Dział/stanowisko

 

Nr telefonu

Dyrektor

Agnieszka Kłys

 

Ksiegowość i Kadry

Iwona Kmieć

Ewelina Sromek-Bańka

22 524 99 98

Pracownicy Socjalni

Joanna Barczyk-Janda

Diana Janus

Justyna Kaim

Ewa Kozłowska

Marta Machura

Katarzyna Olechnowicz-Ścieślicka

Aneta Kot-Cesarz

22 524 99 94

Asystent rodziny

Beata Muchla

22 524 99 96

Świadczenia rodzinne FA, stypendia szkolne

Małgorzata Kijanka

Sylwia Głowacka

Kinga Sitek

Adam Skrobarczyk

22 524 99 95

Usługi opiekuńcze

Marta Chwist

Iwona Starczewska

 

Personel pomocniczy

Marta Janas

 

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Burzyński

888 411 911

Pracownik socjalny

GMOPS Koziegłowy

Rejony

Katarzyna Olechnowicz - Ścieślicka

Gniazdów, Mzyki, Siedlec Duży, Siedlec Mały, Wylągi

Justyna Kaim

Pińczyce, Stara Huta I, Stara Huta II

Marta Machura

Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Postęp

Ewa Kozłowska

Koziegłowy

Diana Janus

Koziegłówki, Mysłów, Brzeziny, Gliniana Góra, Osiek, Koclin, Pustkowie Lgockie

Joanna Barczyk - Janda

Cynków, Krusin, Markowice, Rzeniszów, Winowno, Wojsławice, Zabijak

Aneta Kot-Cesarz

Oczko, Miłość, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzesz, Rosochacz

Dzień tygodnia

Dyżury pracowników socjalnych GMOPS Koziegłowy

Poniedziałek

7.00-15.00

Justyna Kaim, Katarzyna Olechnowicz - Ścieślicka, Ewa Kozłowska

Wtorek

8.00-16.00

Ewa Kozłowska, Justyna Kaim, Katarzyna Olechnowicz - Ścieślicka

Środa

7.00-15.00

Marta Machura, Joanna Barczyk - Janda

Czwartek

7.00-15.00

Diana Janus, Marta Machura

Piątek

7.00-15.00

Joanna Barczyk - Janda, Diana Janus

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,

 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,

 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.


Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych kieruje się do pracownika socjalnego. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Od 01 stycznia 2017 roku  koszt 1 godz. usług wynosi 15 zł.

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. Rada Gminy Miasta Koziegłowy w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze. Uchwała Nr 186/XXVII/2017 z dnia 26.01.2017r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi w miejscu zamieszakania

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która pomocy potrzebuje.

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do pracownika socjalnego i zasygnalizować swój problem.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez zatrudnione osoby posiadające kwalifikacje w domu klienta, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi, warunki i tryb oraz pobieranie opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienie z opłat, określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

Od 01 stycznia 2019 roku koszt 1 godz. usług wynosi 60 zł.

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny i jest ustalona na podstawie Zarządzenia Nr 19/2018 Dyrektora GMOPS w Koziegłowach z dnia 21.12.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone i dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku;

 • osób przewlekle somatycznie chorych;

 • osób przewlekle psychicznie chorych;

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

 • osób uzależnionych od alkoholu

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniomiesięcznego kosztu utrzymania. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu,a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka w wysokości nie więcej niż 70%

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi

 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Rodziny osób korzystających z pomocy społecznej są zobowiązane w pierszej kolejności do świadczenia pomocy na ich rzecz. Na ten obowiązek wskazuje kodeks rodziny i opiekuńczy oraz ustawa o pomocy społecznej. W celu udzielenia pomocy osobie potrzebującej pracownik socjalny przeprowadza wywiad u rodziny, a w drodze umowy ustalana jest wysokość świadczonej przez nich pomocy.

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł (art. 8 ustawy).

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy).

Jak ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej?

W celu uzyskania pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej należy przede wszystkim nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym. Może to zrobić:

 • osoba zainteresowana,

 • jej przedstawiciel ustawowy,

 • inna osoba, za zgodą zainteresowanego.

Jeśli sytuacja osobista czy zdrowotna nie pozwala na bezpośrednią wizytę w Ośrodku można nawiązać kontakt również w inny sposób np. drogą pocztową, wysłać e-mail czy telefonicznie.

Podstawą rozpoczęcia procedury pomocowej jest złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej. Sygnały o występujących w środowisku potrzebach zgłaszane są także do Ośrodka Pomocy Społecznej przez pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, kuratorów sądowych, służbę zdrowia i mieszkańców naszej gminy. Po każdym takim sygnale pracownicy socjalni kontaktują się z osobą zainteresowaną celem rozeznania potrzeb i ewentualnego podjęcia stosownych działań. Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Decyzje administracyjne dotyczące pomocy wydawane są w formie pisemnej po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w miejscu zamieszkania klienta. Pracownik socjalny ustala termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego) w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej i mieszkaniowej osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu ustala się także dane rodziny zobowiązanej do alimentacji, celem przeprowadzenia rozeznania możliwości pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Sytuacje osobistą, rodzinną, dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu),

 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,

 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,

 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,

 • dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej

 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,

 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,

 • dowodu opłacenia opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

 • dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

 • zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8,

 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12,

 • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

 • oświadczenia o stanie majątkowym,

 • innych dokumentów wskazanych przez pracownika socjalnego, niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.