W grudniu 2022r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 ( dalej: FEPŻ ).

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( POPŻ ) i opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód, który nie przekracza:
1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Zakładany okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogram 2023 od grudnia 2023r. do października 2024r.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027
lub https://www.fepz.gov.pl