ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 09.01.2023 r.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa Animacji dla dzieci podczas Dnia Kariery w dniu 27 stycznia 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:00.

Zamówienie to będzie realizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu – kontynuacja działalności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zamówienia: w dniu 27.01.2023r. 

Termin płatności: przelewem po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Zamówienie obejmuje usługę polegającą na  organizacji dla dzieci zabaw oraz zorganizowanie warsztatów plastycznych podczas Dnia Kariery w dniu 27 stycznia 2023 r., który odbędzie na terenie CIS Myszków Mrzygłód ul. Królowej Jadwigi
 2. Animatorzy poprowadzą imprezę wg programu dostarczonego przez Zamawiającego współpracując z organizatorem.
 3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Zobowiązania zamawiającego:

W celu należytego wykonania przedmiotu zapytania Zleceniodawca zobowiązuje się wydać Zleceniobiorcy niezbędne informacje dotyczące przebiegu imprezy.

IV. Dodatkowo Wykonawca winien spełnić następujące warunki:

 1. Posiadać:
  1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.
 3. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
 4. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
 6. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną.

V. Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

VI. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2023r. do godziny 12:00 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach ul. Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy z dopiskiem oferta na prowadzenie animacji dla dzieci podczas Dnia Kariery w dniach 27 stycznia 2023 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Animator1.pdf)Zapytanie ofertowe[pdf]411 kB
Pobierz plik (Animator2.pdf)Formularz oferty[pdf]417 kB