Przeciwdziałanie przemocy domowej - ważna nowelizacja przepisów

Z dniem 22 czerwca 2023 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej zastępująca dotychczas obowiązującą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zmiany w przepisach, wprowadzone zostały ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535). – poniżej opisano najważniejsze zmiany w przepisach.

Nazwa ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zmieniona na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wynika to z ograniczenia stygmatyzowania rodzin. Przemoc domowa została na nowo zdefiniowana. Określono dwie nowe formy przemocy domowej:

 • przemoc ekonomiczna;

 • Cyberprzemoc;

Przemocą domową jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej – przemoc ekonomiczna,

 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – cyberprzemoc.

Mówiąc o osobach doznających przemocy domowej mamy na myśli osoby:

 • małżonek, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

 • wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,

 • rodzeństwo oraz ich wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,

 • osoba pozostają w stosunku przysposobienia i jej małżonek, oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

 • osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

 • osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,

 • osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej, niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,

 • małoletni wobec którego jest stosowana przemoc domowa,

 • małoletni będący świadkiem przemocy domowej stosowanej wobec osób wskazanych w powyższych punktach.

Osobami doznającymi przemocy domowej moga być również osoby niezamieszkujące razem; byli partnerzy; dzieci będące świadkami przemocy domowej.

 Definicje "członka rodziny" zastąpiono poprzez wprowadzenie definicji "osoby doznającej przemocy domowej" oraz "osoby stosującej przemoc domową".

Wskazano, że sprawcą przemocy może być osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 par. 11 Kodeksu karnego, ale też inna osoba spokrewniona lub niespokrewniona pozostająca w faktycznym związku, niezależnie od faktu wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania, osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także były małżonek, były partner lub inny członek rodziny, niezależnie od faktu wspólnego zamieszkiwania. Po nowelizacji ustawy zespołowi interdyscyplinarnemu przypisano zadania o charakterze strategicznym, przez które będzie kształtowana lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej, natomiast do zadań grup diagnostyczno-pomocowych będzie należało rozpatrywanie spraw indywidualnych.

To niektóre ze zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy domowej, które 22 czerwca 2023 r. weszły w życie.

W myśl nowych przepisów ustawy za osobę stosującą przemoc domową można uznać osobę pełnoletnią. Osoby stosujące przemoc domową zobowiązane będą do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych, z których będą musiały przedstawić zaświadczenie o przystąpieniu do takiego programu oraz jego ukończeniu.

W przypadku uporczywego uchylania się od obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno – edukacyjnych lub programach psychologiczno - terapeutycznych ustawodawca przewidział karę w postaci ograniczenia wolności albo grzywny (art. 66c kodeksu wykroczeń). Jeżeli w trakcie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej czy osoby stosującej tę przemoc, wówczas gminą właściwą do prowadzenia procedury jest ta, w której zamieszkuje osoba doznająca przemocy domowej.

O wszelkich zmianach miejsca zamieszkania osób uczestniczących w procedurze „Niebieskie Karty” na bieżąco informują przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych funkcjonujących w danej gminie.

Po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”, grupa diagnostyczno - pomocowa zobowiązana jest do prowadzenia działań monitorujących stan bezpieczeństwa osób, które doznawały przemocy domowej w okresie 9 miesięcy od zakończenia procedury.

Wszelkie nowe regulacje prawne zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej zostały wprowadzone dla zwiększenia skuteczności egzekwowania prawa do życia i zdrowia, poszanowania godności osobistej każdego człowieka oraz w celu zapewnienia wszystkim osobom doznającym przemocy domowej właściwej i fachowej pomocy ze strony wszystkich instytucji powołanych do działania na ich rzecz. Kluczowe w zmianie sposobu myślenia o skutkach przemocy może się też okazać uznanie dziecka będącego jej świadkiem za pokrzywdzonego.

W myśl nowych przepisów za doznające przemocy domowej zostanie uznane dziecko, które ma o niej wiedzę, a zatem również kiedy rodzic opowiada mu o tym, że on sam jest krzywdzony.

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło nowe narzędzia natychmiastowej izolacji sprawców przemocy domowej:

 • zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych;

 • zakaz zbliżania się do miejsca, w którym pracują, uczą się osoby doznające przemocy domowej;

 • zakaz kontaktowania się;

 • usuwania sprawców przemocy domowej z miejsca zamieszkania;

Celem zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy jest dostosowanie przepisów do współczesnego świata gdzie jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Coraz częściej uznaje się go za zjawisko społeczne. Przemoc dotyka, ofiary, sprawców, jak również świadków jej stosowania.

Rozwiązania zawarte w ustawie mają na celu ochronę przed przemocą domową oraz poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

W Gminie Koziegłowy działa Zespół Interdyscyplinarny. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przede wsystkim integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy, nie jesteś pewien czy to co widzisz lub słyszysz jest popełnieniem przestępstwa, w takich sytuacjach zgłoś się do:

Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ul. Plac Moniuszki 20, 42 – 350 Koziegłowy

tel. 22 524-99-90 (codziennie, w godz. – pon., śr., czw., pt. 7 – 15, wt. 8 – 16 ),

PORADNICTWO:

psychologiczne wtorek 15.00 – 16.00

 • Komisariatu Policji w Koziegłowach ul. Zamkowa 14, 42-350 Koziegłowy tel. 47 858-42-03, (codziennie – całą dobę);

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koziegłowach z siedzibą w GMOPS Koziegłowy ul. Plac Moniuszki 20 , tel. 22 524-99-90

Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji, pomocy i porady, możesz także szukać pod następującymi numerami bezpłatnych telefonów:

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” 801-120-002;

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;

 • Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie i porady psychologiczne 116-123;

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111;

 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - ogólnopolski 800-120-226;

Pamiętaj także, że wszystkie osoby pokrzywdzone przemocą domową mogą skorzystać pomocy oferowanej przez Fundusz Sprawiedliwości https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Całą dobę działa Linia Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900

Reaguj na przemoc bo możesz!