1. Celem działalności Ośrodka jest:
  • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
  • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
 2. Gminno -Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach realizuje zadania wynikające z :
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  • Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domuna lata 20192023
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
  • ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczególnych warunków rządowego programu ”Dobry start”
 3. Do zadań realizowanych przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach należy:
  • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
  • Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
  • Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
  • Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
  • Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
  • Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 4. Ponadto Ośrodek wykonuje zadania z zakresu:
  • świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia „ Dobry start”
  • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych zadań przebiega zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy oraz środków budżetu państwa.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 14:00 Grzegorz Franelak