Budżet Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach na 2019 rok:

Dochody – 19 800,00 zł

Wydatki – 17 333 296,54 zł

Powyższe kwoty przeznaczone są na:

 • wynagrodzenia dla pracowników GMOPS,
 • wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło),
 • składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę,
 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • bieżące opłaty za media,
 • zakup usług pozostałych,
 • zakup wyposażenia pomieszczeń ośrodka,
 • szkolenia pracowników,
 • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich do bieżących napraw,
 • zakup materiałów kancelaryjnych, druków,
 • wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, schronienie,
 • pomoc w formie usług opiekuńczych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych,
 • pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • wypłaty świadczeń rodzinnych
 • składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
 • wypłaty świadczeń wychowawczych,
 • wypłaty funduszu alimentacyjnego,
 • wypłaty świadczenia „Dobry start”,
 • realizację programu Karta Dużej Rodziny”.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 13:49 Grzegorz Franelak