Oferty Pracy

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ogłasza nabór na stanowisko psychologa

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  4. wykształcenie wyższe kierunkowe umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów prawa z zakresu:
   • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r.
   • Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  2. komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym,
  3. umiejętność planowania i realizacji indywidualnego poradnictwa psychologicznego dostosowanego do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
  6. umiejętność dobrej organizacji pracy,
  7. dyspozycyjność
 4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie zajęć psychologicznych – grupowych i indywidualnych z wykorzystaniem kompleksowych technik i metod uznanych w nauce i najbardziej wskazanych dla uczestników,
  2. diagnozowanie i sporządzanie opinii psychologicznej uczestnika,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w toku zajęć,
  4. opracowanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego oraz współtworzenie programów rehabilitacji,
  5. udzielanie pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu bieżących problemów psychologicznych uczestnikom i ich rodzinom i opiekunom,
  6. współpraca z zespołem terapeutycznym,
  7. stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia,
  8. rzetelne dokumentowanie pracy,
  9. przygotowywanie materiałów i pomocy do zajęć,
  10. dbałość o prawidłową organizację i przebieg zajęć zgodnie z przygotowanym planem pracy,
  11. dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy służbowej.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,
  6. oświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.
  8. do oferty należy załączyć oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 21.01.2019r., do godz. 11.00 pod adresem:

GMINNO- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 3 Maja 25
42-350 KOZIEGŁOWY

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – psycholog”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Za datę złożenia dokumentów droga pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 531 54 71 71

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

mgr Agnieszka Kłys